สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การศึกษาเรื่องท้องถิ่นไทย: พัฒนาการและแนวทางในการศึกษา "คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ" ในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในช่วงเดือนกันยายน 2559 - มกราคม 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.00 - 16.00 น.


หัวข้อ "การศึกษาเรื่องท้องถิ่นไทย: พัฒนาการและแนวทางในการศึกษา"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยากรร่วมเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


 
สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟัง

(ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน เพื่อทางคณะจะได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่จำนวนเข้าร่วม)
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 
 

Galleries

 

ท้องถิ่นไทย.jpg
ท้องถิ่นไทย.jpg