สัมมนาวิชาการ หัวข้อ "Political Party Development: A Comparative Perspective"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา เดือนกุมภาพันธ์" ในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
วันพุธที่ 22  กุมภาพันธ์  2560  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.30 - 16.30 น.


หัวข้อ "Political Party Development:  A Comparative Perspective"
โดย Associate Professor Dr. James Ockey
School of Language, Social and Political Sciences
University of Canterbury, New Zealand


วิทยากรร่วมเสวนา อาจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
คณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


**สนทนาในรูปแบบภาษาไทย
 
สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟัง

(ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนวันงาน เพื่อทางคณะจะได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่จำนวนเข้าร่วม)
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 

Galleries

 

Untitled-1-(1)-(1).jpg
Untitled-1-(1)-(1).jpg