กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ประจำเดือนเมษายน หัวข้อ "การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสัมนาวิชาการในรูปแบบการบรรยาย Academic Seminar  
ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน


วันพุธที่ 26 เมษายน 2560  

ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ
เวลา 13.30 - 16.30 น.


หัวข้อ  "การเมืองเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"​ 

วิทยากรโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  
สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ


วิทยากรร่วมเสวนา อาจารย์พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟัง(ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 )

(ขอความกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อทางคณะจะได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมแก่จำนวนเข้าร่วม)
 
ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวในระบบออนไลน์ไว้แล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
หากท่านใดไม่ได้รับอีเมล โปรดติดต่องานวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 อีเมล 
research.polcmu@gmail.com 
 

 

Galleries

 

-----------.jpg
-----------.jpg