สัมมนาวิชาการ รัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9 หัวข้อ: "เมื่อทหารไทยโกอินเตอร์กับสหประชาชาติในปฏิบัติการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออก"
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

สัมมนาวิชาการ รัฐศาสตร์เสวนา
ครั้งที่ 9
หัวข้อเสวนา: "เมื่อทหารไทยโกอินเตอร์กับสหประชาชาติในปฏิบัติการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออก"
วิทยากร: อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ สื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสังคม
วิทยากรร่วมเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน-เวลา: วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) กด "Yes (ใช่)" ในอีเมลเชิญฉบับนี้ (วิธีนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ได้รับอีเมลเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ Google Calendar ค่ะ)
(2) แจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล research.polcmu@gmail.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5394-2989 ต่อ 145
(3) ลงทะเบียนที่ link: https://goo.gl/forms/gTtt8ZgHPZFnyw4r2

ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เพื่องานวิจัยและบริการวิชาการจักได้จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แหมาะสมกับจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

Galleries

 

Poster-230817.jpg
Poster-230817.jpg