ประกาศทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ"

บัณฑิตวิทยาลัยจึงประกาศให้ทุนพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "ศาสตราจารย์ พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการฝึกงานหรือวิจัยด้านระบบหีือแอปพลิเคชั่นทางคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแพทย์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยจะทำการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่  8 - 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบ และสามารถดาว์นโหลดประกาศการให้ทุนและใบสมัครขอรับทุนได้ที่ www.grad.cmu.ac.th

Attachments

 

20160803154347.pdf

  • PDF
  • 139.85 kB
  • 2016-08-03 15:51:33