โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ School of Political Science and Economic, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ School of Political Science and Economic, Meiji University ประเทศญี่ปุ่น (Short Term and Long Term) โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ Meiji Universityและมีโอกาสได้รับทุน JASSO จำนวน 80,000 เยนต่อเดือน ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าประกันการเดินทาง ค่าวีซ่าและค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆ ด้วยตนเอง
 

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
 
หมดเขตการสมัครวันที่ 5 กันยายน 2559
 
ทั้งนี้ สามารถสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ อีเมล์ batzpuy@gmail.com