ASEAN University Network(AUN)-Kyoto University(KU) จัดWinter Seminar on Human Security Development and Energy Science ณ ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ในระหว่างวันที่ 9-21 มกราคม 2560 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยหัวข้อหลักในการสัมมนาคือ การพัฒนาด้านพลังงานเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 กันยายน 2559 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าที่พักแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ อีเมล์ batzpuy@gmail.com