ทุนทัศนศึกษา “วัฒนธรรมผ่านสายน้ำ”

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเยาวชนเพื่อนมิตรลุ่มน้ำโขง ปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 - 23 ก.ย. 2559 โดยจะนำเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจาก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย ประเทศละ 8 - 10 คน พร้อมเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน รวมประมาณ 60 คน เดินทางไปทัศนศึกษาและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันตามสถานที่และโครงการสำคัญต่าง ๆ ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน โดยได้กำหนดหัวข้อหลักสำหรับกิจกรรมในปีนี้ คือ “วัฒนธรรมผ่านสายน้ำ” (Cultures through the River Flows) โดยเน้นประเด็นเรื่อง (1) มรดกโลกในอนุภูมิภาคและความเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม (2) การลดภาวะโลกร้อน และ (3) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 2
2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3.มีความสนใจเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)
4.ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนได้แก่ 
    - ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (สามารถดาวน์โหลดได้ตามfileแนบ)
    - สำเนา Passport ที่มีอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป
    - Statement of Interest เกี่ยวกับ GMS ประมาณ 1 หน้ากระดาษ (400 คำ) ภาษาอังกฤษ
    - Resume 
    - Transcript

ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
ภายในวันศุกร์ที่  2 กันยายน 2559  (batzpuy@gmail.com)

Attachments

 

MFP 2016 application package- 5 Aug 2016.pdf

  • PDF
  • 594.40 kB
  • 2016-09-01 09:21:41

2016.8.16 Concept paper.doc

  • DOC
  • 93.00 kB
  • 2016-09-01 09:21:48

2016.8.19 MFP 2016 program.docx

  • DOCX
  • 36.44 kB
  • 2016-09-01 09:21:58