ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมใน International Student Forum ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุน
 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมใน International Student Forum ครั้งที่ 8
ณ Faculty of Economics, Oita University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2560 ได้แก่
 
1. นางสาวอรพรรณ พงษ์กิจการุณ สำนักวิชาการระหว่างประเทศ
2. นางสาวกนกนก โพธิ์หอม สำนักวิชาการระหว่างประเทศ (สำรอง)
 
งานวิเทศสัมพันธ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่