ผู้บริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
รักษาการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

 

ณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดิมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2508

ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์เปิดสอน 6 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอีก 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและการบริหารรัฐกิจ)

 

ในปี พ.ศ. 2558 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีอายุครบ 10 ปี และเป็นปีที่ 50 ของ "รัฐศาสตร์ มช." คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองความต้องการของภาคเหนือและประเทศ

 

"...................."

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
  • เป็นสถานบันการศึกษาชั้นนำด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  • สร้างนวัตกรรมทางปัญญา
  • พัฒนาการเรียนรู้
  • เชิดชูจริยธรรม
  • มุ่งสู่ความเป็นสากล

รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 

ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อ.ราม โชติคุต รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

 

ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าสำนักวิชาจำนวน 3 สำนัก

ผศ. ดร. พฤดี  หงุ่ยตระกูล หัวหน้าสำนักวิชาการระหว่างประเทศ 

 

ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ หัวหน้าสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

 

ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา หัวหน้าสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

หัวหน้าศูนย์ศึกษาจำนวน 2 ศูนย์

อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี หัวหน้าศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น

 

เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์