กรรมการอำนวยการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข

ประธานกรรมการอำนวยการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ

ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คุณธานินท์ สุภาแสน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

คุณจำรัส ปิติกุลสถิตย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการบริษัทในเครือภูเก็ตเซาท์เทอร์นกรุ๊ป, กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อดีตเลขาธิการ ก.พ.

คุณพิริยะ เข็มพล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ กรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน