เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

นวลศรี ลิขิตอนุรักษ์ เลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

66 5394 2955
 Email: nuansri.cm@hotmail.com

งานบริหารงานทั่วไป

สาริกา ชมชวน หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

66 5394 2962
 Email: -

รัชนีวรรณ ปัญญาเทพ พนักงานปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร

66 5394 2963
 Email: -

สิรินภัทร สมพงษ์ พนักงานปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

66 5394 2960
 Email: k-sinee@hotmail.com

นีรนุช วรรณภิระ พนักงานปฏิบัติงานด้านบุคคล

66 5394 2963
 Email: -

วิภาวี ศรีรินทร์ พนักงานปฏิบัติงานด้านการเงิน

66 5394 2956
 Email: wipawee.ning@gmail.com

ลัดดาภรณ์ ยาบุญนะ นักการเงินและบัญชี

66 5394 2961
 Email: laddaporn.koy@gmail.com

กนกวรรณ พริบไหว พนักงานปฏิบัติงานด้านพัสดุ

66 5394 2956
 Email: kanokwan.khpi@gmail.com

ชัยตรี ศรีใจ พนักงานปฏิบัติงานด้านโสตฯ และอาคารสถานที่

66 5394 2959
 Email: chaitree700@gmail.com

ธีราภัณฑ์ ยะโสภา พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไปและอาคารสถานที่

66 5394 2965
 Email: own934@hotmail.com

พิพัฒน์ ปันธิ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไปและอาคารสถานที่

66 5394 2965
 Email: pipat.p@cmu.ac.th

ชนะชล ทรฤทธิ์ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไปและอาคารสถานที่

66 5394 2965
 Email: -

ปวีณา ธูปทอง พนักงานปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน

66 5394 2957
 Email: ttpaweena@gmail.com

ไกรพล ปัญญาสุ พนักงานปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

66 5394 2957
 Email: -

สารัตถ์ ขัตติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

66 5394 2959
 Email: saratkhattiya@gmail.com
 Email: sarat.khattiya@cmu.ac.th

สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล พนักงานปฏิบัติงานด้านวิจัย

66 5394 2995
 Email: wanya087@gmail.com

สุภีฤทัย บัวแก้ว พนักงานปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์

66 5394 2958
 Email: batzpuy@gmail.com

สิริมา ชินสมุทร พนักงานปฏิบัติงานวิจัยและบริการวิชาการ วารสารวิชาการ

66 5394 2995
 Email: sirima.ch@cmu.ac.th
 Email: sirima.ch@cmu.ac.th

Cirriculum Vitae

งานบริการการศึกษา

สุนทรี โตวัฒน์นิมิต หัวหน้างานบริหารวิชาการ

66 5394 2983
 Email: suntharit@gmail.com

ภูษณิศา สายคำ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2982
 Email: piroon65@hotmail.com

เกตุดาว หลงลืม พนักงานปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

66 5394 2964
 Email: ketdao-pam@hotmail.com

พิมพกา อ้อมอารี พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2981
 Email: puk_pukkapao@hotmail.com

พรชนก เสนะสุทธิพันธุ์ พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2984
 Email: earts_gusir@hotmail.com

จุฑาทิพย์ อยรังสฤษฎ์กูล พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2984
 Email: -

นภาภรณ์ ปัญญาราษฎร์ พนักงานปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา

66 5394 2964
 Email: ninknee@hotmail.com

วริชา สร้อยสวิง พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2987
 Email: tonliu_24128@hotmail.com

พิชชารีย์ ลิ่วเกียรติพนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2984
 Email: pitchareelk@hotmail.com

รุ่งทิวา ปาลี พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2984
 Email: rungtiwa.p1990@gmail.com

กัณญชิตา วางโต พนักงานปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา

66 5394 2984
 Email: kanyachita.w@cmu.ac.th

รภัทรา หิรัญรังสิต พนักงานปฏิบัติงานประจำศูนย์ ศบมท.

66 5394 2985
 Email: rapattra@gmail.com

กมลเทพ วงษ์จันทร์อุมา พนักงานปฏิบัติงานประจำศูนย์ GMSS

66 5394 2986
 Email: kamonthep.wong@gmail.com