อ.ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร

CHANINTORN PENSUTE


 

66 5394 2999 ext 120
 Email: chanintornpens@gmail.com


 
 
 

MY CLASSES

127101: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
127329: การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกา
127400: สัมมนาและรายงานเกี่ยวกับวิชารัฐศาสตร์

MY PUBLICATIONS

-