รศ.ดร. โกสุมภ์ สายจันทร์

KOSUM SAICHAN


66 5394 2989 ext 138
 Email: sopli003@gmail.comMY CLASSES

-

MY PUBLICATIONS

โกสุมภ์ สายจันทร์. 2525. สถานภาพและความคาดหวังในอาชีพของนักศึกษารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โกสุมภ์ สายจันทร์ และคณะ. 2527. แบบแผนของความด้อยพัฒนาในเขตชนบทจังหวัดเชียงใหม่
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2528. ผลกระทบของการศึกษานอกระบบต่อการพัฒนาชุมชนชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2529. ความสัมพันธ์ทางการตลาดระหว่างชาวเขาและชาวพื้นราบในภาคเหนือของไทย
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2530. ปัญหาการปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2531. Land Reform in Northern Thailand: A Comparative Study Between Thailand and Japan
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2537. มาตรการของผู้ประกอบการธุรกิจทางเพศในการป้องกันโรคเอดส์
โกสุมภ์ สายจันทร์ และคณะ.2537.การศึกษากฎหมายและการบริหารการควบคุมสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือของไทย
โกสุมภ์ สายจันทร์ . 2538. บทบาทของรัฐและเอกชนในการป้องกันโรคเอดส์
โกสุมภ์ สายจันทร์ และคณะ.2538. Measures for Prevention of Thai Labour Migrating to Japan
โกสุมภ์ สายจันทร์.2541. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนต่อผู้ใช้แรงงานและชุมชนโดยรอบ
โกสุมภ์ สายจันทร์ และคณะ.2547. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในโครงการนำร่อง
โกสุมภ์ สายจันทร์. 2547. Development of Regionalism in Japan Sea Rim and GMS.
โกสุมภ์ สายจันทร์ และ อุดม เกิดพิบูลย์. 2550. การพัฒนาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจ ของกัมพูชาภายหลังข้อตกลงสันติภาพที่กรุงปารีส
โกสุมภ์ สายจันทร์และคณะ.2550. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแลtการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
โกสุมภ์ สายจันทร์ และ อุดม เกิดพิบูลย์. 2551.การเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกัมพูชาภายหลัง ค.ศ. 1991
โกสุมภ์ สายจันทร์และคณะ.2552. การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์:กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
โกสุมภ์ สายจันทร์ และคณะ.2553. สถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า
โกสุมภ์ สายจันทร์ และเอกกมล สายจันทร์.2554. ผลกระทบของความช่วยเหลือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นและจีนที่มีต่อกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: กรณีศึกษากัมพูชา ลาว และเวียดนาม
โกสุมภ์ สายจันทร์.2556.ประชาสังคมข้ามพรมแดนและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ระหว่างประเทศในสหภาพเมียนมาร์: กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
โกสุมภ์ สายจันทร์.2557.ความพร้อมของสหภาพเมียนมาร์ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โกสุมภ์ สายจันทร์และคณะ.2557. การประเมินปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกันของชาวเชียงใหม่: กรณีความขัดแย้งในสังคมไทย
โกสุมภ์ สายจันทร์และคณะ.2557. ทางเลือกเพื่อการปฏิรูปการเมืองไทย (ในวาระครบรอบ 50 ปีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
[2538] The Impact of Economic Growth on Socio-Cultural Change along the Upper Mekong Basin. นำเสนอที่ Japan Institute of International Association. Tokyo. มกราคม
[2544] ทำไมต้องมีมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21? นำเสนอที่การประชุมทางวิชาการประจำปี จัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2545] Impact of Economic Crisis on Political and Social Reforms in Thailand. Chuo University Journal, Japan, April
[2546] Chiang Mai Centred Subregional Development: Chiang Mai-Khunming Axis.นำเสนอที่ Waseda University, Tokyo. เมษายน
[2546] Civil Disobedience under Thai Crony Capitalism. นำเสนอที่การประชุมวิชาการนานาชาติจัดโดยโครงการ RCSD คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.กรกฎาคม
[2546] ความรุนแรง:สิ่งบั่นทอนความมั่นคงของมนุษยชาติ.วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์.มกราคม-มิถุนายน
[2546] วาทกรรมว่าด้วยความอดอยาก.วารสารสังคมศาสตร์.มกราคม-มิถุนายน
[2546] สิทธิในความเป็นคนของชาวพม่า: ข้อพิจารณาจากคนไทย. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการประจำปีจัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2547] การบริหารกิจกรรมข้ามพรมแดน. นำเสนอในการประชุมทางวิชาการประจำปีจัดโดยภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 27-28 สิงหาคม
[2548] ASEAN+3 and GMS: Case Studies of Regional Integration.วารสารสังคมศาสตร์ ฉบับครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2548] ปัญหาความเป็นภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ ฉบับครบรอบ 40 ปี. สิงหาคม
[2548] Food Sovereignty. วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์. ฉบับที่ 2/ 2548
[2549] จีนและรัสเซียในกรอบShanghai Cooperation Organization. จุลสารเอเชียศึกษา เอกสารวิชาการลำดับที่ 1/2549 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2549] พม่าในความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. จุลสารเอเชียศึกษา คณะสังคมศาสตร์ เอกสารวิชาการลำดับที่ 2/2549 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2549] Asian Conflict: Problems and Solutions วารสารรัฐศาสตร์ปริทัศน์ สิงหาคม
[2549] จีนกับเส้นทางสายใหม่ในGMS. นำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “แม่น้ำโขง-สาละวิน: ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์” จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เชียงใหม่ 23-24 พฤศจิกายน
[2549] อุปสรรคด้านกฎระเบียบในการค้าชายแดน/ผ่านแดนไทย-จีนตอนใต้. นำเสนอในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ประเทศไทยกับศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ใน GMS”จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.2-3 พฤศจิกายน
[2549] Non-Traditional Securities Issues in GMS. นำเสนอต่อ Regional Workshop on “Civil Society Cooperation towards Sustainable Development, Human Security and Peace in the Mekong Region” จัดโดย YMCA Chiang Mai, November 20-25
[2550] ยูนนาน: มณฑลแห่งอนาคต. จุลสารเอเชียศึกษา เอกสารวิชาการลำดับที่ 1/2550 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[2550] Growth and Inequality in the Development of Mekong Region. นำเสนอต่อ International Symposium on “The Regional Network in East Asia” จัดโดย Niigata University, Japan, March 24
[2550] เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเป็นภูมิภาคนิยมในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอในที่ประชุมวิชาการของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 1. เรื่อง ” ญี่ปุ่นในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง”. กรุงเทพ, 8-9 พฤษภาคม
[2550] East Asian Integration…How? นำเสนอต่อ the 3rd International Student Forum on “Economic Integration and Business Cooperation among East Asian Countries”, จัดโดย Ewha Womans University, Republic of Korea, August 6-8
[2550] The Democratization Process in Thailand and the Roles of NGOs. นำเสนอต่อ Democracy and Social Movements Institute (DaSMI), Sungkonghoe University, Seoul, Republic of Korea, August 9
[2550] The Trans-boundary Cooperation for Sustainability in the Development of Mekong Sub-region. นำเสนอต่อ South Korean Delegation from Agenda 21 Action Council for Gyeonggi-do (GGAG21) ที่สมาคม YMCA Chiang Mai, August 20
[2550] China as Rising Dragon in GMS. นำเสนอต่อ the International Conference on “The Greater Mekong Sub-region as a Future Model for Regional Cooperation in Developing Countries”, จัดโดย Waseda University, Tokyo, September 28-30
[2550] ASEAN+3 and GMS. บรรยายที่ Faculty of Business Administration, Chuo University, Japan, October 1
[2550] Economic Growth and Human Security of Indigenous Peoples along GMS Economic Corridors.นำเสนอต่อ the International Conference on “Comparative Multi-Discipline Approach in Socio-Cultural Studies: Marginalized Group”, จัดโดย the International Federation of Social Science Organization (IFSSO), Bali, Indonesia, Oct.11-14
[2551] Transmigration in East Asia and Phenomenon of North Koreans Migrating to Thailand via Mekong River. นำเสนอต่อ the International Conference on “Korea-Thailand Relationship: Past, Present and Future” จัดโดย Korean Studies Center, Burapha University, Chonburi, January 24-25
[2551] Human Security of Indigenous Peoples along GMS Economic Corridors: A Cambodian Case.นำเสนอต่อ the International Conference on “Mainland Southeast Asia at Its Margins: Minority Groups and Borders” จัดโดย Center for Khmer Studies, Siem Reap, Cambodia, March 14-15
[2551] ท่าทีของสหภาพยุโรปต่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองในพม่า.นำเสนอต่อ the Conference on “ European Union at Present and Its Relations with Thailand” จัดโดย ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 25-26 มีนาคม
[2551] Fukuzawa Yukichi กับบทบาทของซามูไรในการสร้างชาติญี่ปุ่น. นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่2. กรุงเทพ,8 พฤษภาคม
[2551] The Trans-boundary Cooperation for Sustainability in the Development of Mekong Sub-region นำเสนอต่อ South Korean Delegation from Agenda 21 Action Council for Gyeonggi-do (GGAG21) ที่สมาคม YMCA เชียงใหม่, 22 พฤษภาคม
[2551] Myanmar in World Politics. Paper presented for CDCE participants at Chiang Mai University, August 18
[2551] Present Situation in Myanmar. Paper presented for Waseda students at Chiang Mai University, August 31
[2551] สถานการณ์โลก สถานการณ์ภูมิภาค และสถานการณ์การเมืองของชาติ กับบทบาทและการวางตัวของทหาร. นำเสนอต่อกำลังพลกรมรบพิเศษที่ 5 ค่ายขุนเณร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, 22 ตุลาคม
[2552] From ‘Friendship Bridges’ to Joint Economic Zones: A Thai Perspective of New Faces of Border Communities นำเสนอต่อ The Conference on “The Mekong Sub- Region: Economic Growth and Community Construction” จัดโดย New Zealand Asia Institute, Luang Prabang, Lao PDR, Feb.6-7
[2552] ญี่ปุ่นกับความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ลงพิมพ์ใน Japan Letter, April-June 2009. Japan Foundation, Bangkok
[2552] ASEAN Perspectives on Human Rights Abuse in Myanmar. Paper presented at The 6th General Meeting of the International Parliamentarians’ Coalition for North Korean Refugees and Human Rights., Republic of Korea at Chiang Mai, November 27-28, pp.77-87
[2552] Greater Mekong Sub-region: Development and Change. Paper presented for Waseda students at Chiang Mai University, August
[2552] Culture and Society in Mekong Region. Paper presented for Oita students at Chiang Mai University, September
[2552] Development and Human Security in GMS. Paper presented for Chuo students at Chiang Mai University, December
[2553] แนวคิดทางการเมืองของกองทัพพม่า:มุมมองจากภายใน ร่วมอภิปรายกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัช นิยมธรรม จัดโดยคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 16 กันยายน
[2553] สถานะและปัญหาของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า: ข้อสรุปเบื้องต้น. นำเสนอต่องานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์เรื่อง “ทบ-ทวนการพัฒนา: จากท้องถิ่นภาคเหนือสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22 กันยายน
[2553] บทบาทของญี่ปุ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในยุคหลังสงครามเย็น. นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยครั้งที่ 4. จัดโดยศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 15 ตุลาคม
[2554] Japanese and Korean Cultural Influences in the Greater Mekong Sub-region นำเสนอต่อThe International Conference on “Intra-Regional Popular Cultural Flows: Towards an East Asian Identity?” จัดโดย New Zealand Asia Institute, University of Auckland and MCSS-Centre for Security Studies, Institute of International Relations, National Chengchi University, Taiwan, April 17-19
[2554] Academic Assistance of East Asia to Greater Mekong Sub-region นำเสนอต่อ Graduate Program in Political Science, Faculty of Law, Nihon University, Tokyo, Japan, May 12