ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา

POJJANA PICHITPAJJA


-
 Email: -MY CLASSES

128307 : การบริหารเชิงกลยุทธ์
128309 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
128310 : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
128470 : สหกิจศึกษา
128471 : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
128444 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์
128483 : สัมมนาทฤษฎีองค์การภาครัฐ
140103 : การต่อต้านการทุจริตมนประเทศไทย

MY PUBLICATIONS

กลยุทธ์มิติที่ถูกมองข้าม . การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า -. 2010. 5 พ.ย. 25 2010 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
ทฤษฎีความซับซ้อนกับรัฐประศาสนศาสตร์ . การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 (พ.ศ.2552) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า -. 2009. 5 ธ.ค. 1 2009 12:00AM (บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ)
การปรับตัวขององค์การกับทฤษฎีความซับซ้อน 1 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับพิเศษ 21 เชียงใหม่ 2009 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
ใต้ร่มเงาประสิทธิภาพ 1 รัฐศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 47 1 13 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
การจัดการร่วมปัญหาไฟป่าหมอกควันของหมู่บ้านเเม่เตี๊ยะใต้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจองทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวารสาร การเมือง การบริหาร เเละกฏหมาย คณะรัฐศาสตร์ฯ ม.บูรพา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ISSN 1906-506X
มุมมองต่อการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ ในThailand Research Symposium 2012
Dimensions of Performance Management
Elderly and Disabled people Strategy toward the New Public Service Approach in Nong Tong Pattana Municipality, Hang Dong District, Chiang Mai Province
การประเมินผลการปฏิบัติงานในบริบทที่มีความซับซ้อน
รัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีความซับซ้อน
ทฤษฎีองค์การและทฤษฎีความซับซ้อน
โครงการวิจัยสมรรถนะบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2020
โครงการการสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และแม่แปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากการจัดการไฟป่าเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในตำบลสบเตี๊ยะ แม่สอย และบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลสุเทพ
การจัดทำคลังข้อสอบและมาตรฐานทางวิชาชีพด้านนักบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)
ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์