สารัตถ์ ขัตติยะ

SARAT KHATTIYA

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน้าที่รับผิดชอบหลัก:
 • วางแผนและวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะฯ ในด้านต่าง อาทิ Applications ในด้าน MIS, SIS
 • ดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในคณะ
 • ดูแลและบริหารจัดการความเรียบร้อยด้านอุปกรณ์ไอทีต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • งานด้านการประชาสัมพันธ์
งานอื่นๆ: ช่วยงานด้านระบบโสตฯ, งานออกแบบกราฟฟิคและถ่ายภาพ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ห้องสำนักงาน ชั้น 1
66 5394 2959
 Email: saratkhattiya@gmail.com, sarat.khattiya@cmu.ac.th


MY SKILLS

System Analysis & Design 90%

Web Programming (PHP) 95%

DBMS (MySQL) 75%

MVC Pattern (Laravel 5.1) 90%

CSS3, HTML5 75%

IT Support & Help Desk 80%

Networking 50%

Photographic & Art Work 70%


MY EDUCATIONS

 • Chiang Mai University, Chiang Mai

  ปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) - Master of Science, Computer Science

 • Yonok College, Lampang

  ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจบัณฑิต : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

MY EXPERIENCES

 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  PHP, Laravel MVC, CSS3, HTML5, MySQL and Web Design, System Analysis and Design, IT Support, Networking, Photographic, Public and Relation

 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พนักงานปฏิบัติงาน คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  PHP, MySQL and Web Design, System Analysis and Design, IT Support, Networking, Photographic, Public and Relation

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  PHP, MySQL and Web Design, System Analysis and Design

 • Citec Asia Co., Ltd.

  บริษัท Citec Asia Co., Ltd. เชียงใหม่ : Software House

  PHP, MySQL and Web Design

 • Phayao Soft

  บริษัท Phayao Soft พะเยา : Software House

  C, Visual C, C Library Development

 • Nunet Computer Lampang

  บริษัท Nunet Computer Lampang : ISP (Internet Service Provider)

  Visual Basic, PHP, ASP, PERL, MySQL and Web Design


MY INTERESTS

Design Pattern
OOP (Object Oriented Programming)
Software Project Management, Software Engineering
New Framework Techonology for MVC Web Development; Laravel 5.1, Symfony2
Responsive Web Design
Mobile Web Programming

MY PORTFOLIOS

Faculty of Political Science and Public Administration, CMU
 • e-Document
 • e-Room
 • e-Project
 • e-Planning
 • HRIS (Human Resources Information System)
 • Student Information System [POLSIS]
e-Budget, e-Meeting, e-Room, e-Vehicle, e-Archive, e-Research, e-Journal : Faculty of Science, CMU
e-Document : Faculty of Agriculture, CMU
e-Document : Faculty of Mass Communication, CMU
e-Budget, e-Document : Faculty of Finearts, CMU
RAC Publication : Research Administration Center, CMU