+66 0539 42960
+66 0539 42988

สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมหารือศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

Image Description

By Administrator

2022-02-22 09:52:25 | 4 months ago

ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กิจฐเชต ไกรวาส หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และคณะฯ ได้ร่วมหารือเพื่อจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เเละคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับและร่วมเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปีคณะรัฐศาสตร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.
Share:

Image description

IMG001.JPG

854.44 kB

Image description

IMG002.JPG

832.09 kB

Image description

IMG003.JPG

774.67 kB

Image description

IMG004.JPG

849.81 kB

Image description

IMG005.JPG

833.79 kB

Image description

IMG006.JPG

880.96 kB

Image description

IMG007.JPG

823.91 kB

Image description

IMG008.JPG

951.52 kB

Image description

IMG009.JPG

749.73 kB

Image description

IMG010.JPG

912.37 kB

Image description

IMG011.JPG

868.06 kB

Image description

IMG012.JPG

772.85 kB

Image description

IMG013.JPG

764.39 kB

Image description

IMG014.JPG

835.43 kB

Image description

IMG015.JPG

818.12 kB

Image description

IMG016.JPG

812.61 kB

Image description

IMG017.JPG

888.61 kB

Image description

IMG018.JPG

823.95 kB

Image description

IMG019.JPG

764.06 kB

Image description

IMG020.JPG

908.94 kB

Image description

IMG021.JPG

966.26 kB

Image description

IMG022.JPG

906.77 kB