+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตร “Global Citizenship”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

Image Description

By Administrator

2022-02-24 14:03:03 | 3 months ago

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนหลักสูตร “Global Citizenship” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละ ปีที่ 5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคาร 50 ปี โดยคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร “Global Citizenship” ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

โดยโรงเรียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้ของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้กับผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะรัฐศาสตร์ฯ และโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Share:

Image description

IMG01.JPG

787.44 kB

Image description

IMG02.JPG

890.03 kB

Image description

IMG03.JPG

830.86 kB

Image description

IMG04.JPG

903.32 kB

Image description

IMG05.JPG

845.74 kB

Image description

IMG06.JPG

901.78 kB

Image description

IMG07.JPG

973.73 kB

Image description

IMG08.JPG

856.19 kB

Image description

IMG09.JPG

725.04 kB

Image description

IMG10.JPG

1.05 MB

Image description

IMG11.JPG

888.00 kB

Image description

IMG12.JPG

751.25 kB

Image description

IMG13.JPG

1.09 MB

Image description

IMG14.JPG

866.58 kB

Image description

IMG15.JPG

572.04 kB

Image description

IMG16.JPG

920.01 kB

Image description

IMG17.JPG

858.99 kB

Image description

IMG18.JPG

812.60 kB

Image description

IMG19.JPG

896.43 kB

Image description

IMG20.JPG

958.73 kB

Image description

IMG21.JPG

797.34 kB

Image description

IMG22.JPG

697.96 kB

Image description

IMG23.JPG

714.69 kB

Image description

IMG24.JPG

1.01 MB

Image description

IMG25.JPG

880.92 kB

Image description

IMG26.JPG

630.65 kB

Image description

IMG27.JPG

753.85 kB

Image description

IMG28.JPG

603.60 kB

Image description

IMG29.JPG

881.81 kB

Image description

IMG30.JPG

799.52 kB

Image description

IMG31.JPG

703.48 kB

Image description

IMG32.JPG

863.89 kB

Image description

IMG33.JPG

963.79 kB

Image description

IMG34.JPG

913.48 kB

Image description

IMG35.JPG

958.08 kB

Image description

IMG36.JPG

875.34 kB

Image description

IMG37.JPG

720.11 kB

Image description

IMG38.JPG

710.12 kB

Image description

IMG39.JPG

747.81 kB

Image description

IMG40.JPG

765.28 kB

Image description

IMG41.JPG

849.82 kB

Image description

IMG42.JPG

1.09 MB

Image description

IMG43.JPG

1.27 MB