+66 0539 42960
+66 0539 42988

ศึกษาดูงานเทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-27 09:24:29 | 4 weeks ago
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ "เทคนิคการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ" ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยมี รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ และวิทยากรโดยอาจารย์สุลิตา ทิพยศ อาจารย์กลุ่มวิชาการสื่อสารการตลาดและประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เพื่อเสริมความรู้และเพิ่มทักษะของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคในการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) ประจำปี 2565  ณ ห้อง MCB2306 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมาShare:

Image description

IMG01.JPG

1.64 MB

Image description

IMG02.JPG

1.21 MB

Image description

IMG03.JPG

1.71 MB

Image description

IMG04.JPG

1.61 MB

Image description

IMG05.JPG

1.31 MB

Image description

IMG06.JPG

1.47 MB

Image description

IMG07.JPG

1.44 MB

Image description

IMG08.JPG

1.58 MB

Image description

IMG09.JPG

1.76 MB

Image description

IMG10.JPG

1.61 MB

Image description

IMG11.JPG

2.08 MB

Image description

MC CMU-34.jpg

1.77 MB