+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย OKRs”

วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-27 09:52:42 | 4 weeks ago
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วย OKRs” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแนวทาง OKRs มาพัฒนาและสร้างศักยภาพของตนเองและแก่องค์กรได้ เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ The Brick X  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Share:

Image description

IMG01.JPG

1.38 MB

Image description

IMG02.JPG

1.40 MB

Image description

IMG03.JPG

1.56 MB

Image description

IMG04.JPG

1.46 MB

Image description

IMG05.JPG

1.74 MB

Image description

IMG06.JPG

1.62 MB

Image description

IMG07.JPG

1.55 MB

Image description

IMG08.JPG

1.52 MB

Image description

IMG09.JPG

1.60 MB

Image description

IMG10.JPG

1.78 MB

Image description

IMG11.JPG

1.77 MB

Image description

IMG12.JPG

1.61 MB

Image description

IMG13.JPG

1.56 MB

Image description

IMG14.JPG

1.56 MB

Image description

IMG15.JPG

1.87 MB

Image description

IMG16.JPG

1.64 MB

Image description

IMG17.JPG

1.52 MB

Image description

IMG18.JPG

1.62 MB

Image description

IMG19.JPG

1.62 MB

Image description

IMG20.JPG

1.73 MB

Image description

IMG21.JPG

1.64 MB

Image description

IMG22.JPG

1.83 MB

Image description

IMG23.JPG

1.88 MB