+66 0539 42960
+66 0539 42988

ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

Image Description

By Administrator

2022-05-27 13:31:13 | 4 weeks ago
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศการติดตามการขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งพัฒนาโดยคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก เนียมทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์Share:

Image description

IMG01.JPG

1.70 MB

Image description

IMG02.JPG

1.70 MB

Image description

IMG03.JPG

1.65 MB

Image description

IMG04.JPG

1.95 MB

Image description

IMG05.JPG

1.66 MB

Image description

IMG06.JPG

1.45 MB

Image description

IMG07.JPG

1.68 MB

Image description

IMG08.JPG

1.69 MB

Image description

IMG09.JPG

1.79 MB

Image description

IMG10.JPG

1.34 MB

Image description

IMG11.JPG

1.75 MB

Image description

IMG12.JPG

1.80 MB

Image description

IMG13.JPG

1.55 MB