+66 0539 42960
+66 0539 42988

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนักเรียนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม เข้ารับฟัง การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้น รูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร "Global Citizenship"

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-06-09 11:05:54 | 2 weeks ago
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร เพ็ญสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ร่วมประชุมกับ คุณอนงค์ ศรีบุญเรือง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.พงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคมและตัวแทนคุณครู จากโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอบรมระยะสั้น รูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตร "Global Citizenship" ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนักเรียนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ด้วยการนำกระบวนวิชา 140104 การเป็นพลเมือง มาประยุกต์และปรับใช้ในหลักสูตรดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับการรับรองสมรรถนะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ “การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง/ตื่นรู้ (Active Citizen)” และได้เก็บสะสมหน่วยกิตกระบวนวิชา 140104 การเป็นพลเมือง ไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตร เมื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปShare:

Image description

IMG01.jpg

1.61 MB

Image description

IMG02.jpg

1.35 MB

Image description

IMG03.jpg

1.26 MB

Image description

IMG04.jpg

1.09 MB

Image description

IMG05.jpg

1.20 MB

Image description

IMG06.jpg

1.35 MB

Image description

IMG07.jpg

1.24 MB

Image description

IMG08.jpg

1.31 MB

Image description

IMG09.jpg

1.41 MB

Image description

IMG10.jpg

1.25 MB

Image description

IMG11.jpg

1.30 MB

Image description

IMG12.jpg

1.23 MB

Image description

IMG13.jpg

1.40 MB

Image description

IMG14.jpg

1.29 MB