+66 0539 42960
+66 0539 42988

โครงการสัมมนาคณาจารย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกตามแนวทาง CMU-EdPEx

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-06-13 13:03:51 | 1 week ago
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาคณาจารย์เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกตามแนวทาง CMU-EdPEx เพื่อถ่ายถอดแผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์ฯ สู่การปฎิบัติในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และประเด็นยุทธศาสตร์อื่น ๆ ที่สำคัญ และการให้ความรู้ในเรื่องความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของอาจารย์ รวมถึงระดมความคิดเห็นเชิงนโยบายเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกของคณะรัฐศาสตร์ฯShare:

Image description

Cover.jpg

1.41 MB

Image description

IMG01.jpg

3.25 MB

Image description

IMG02.jpg

3.15 MB

Image description

IMG03.jpg

3.03 MB

Image description

IMG04.jpg

3.05 MB

Image description

IMG05.jpg

2.84 MB

Image description

IMG06.jpg

3.10 MB

Image description

IMG07.jpg

3.27 MB

Image description

IMG08.jpg

2.96 MB

Image description

IMG09.jpg

2.99 MB

Image description

IMG10.jpg

2.49 MB

Image description

IMG11.jpg

2.73 MB

Image description

IMG12.jpg

2.52 MB

Image description

IMG13.jpg

1.28 MB

Image description

IMG14.jpg

1.25 MB

Image description

IMG15.jpg

1.39 MB

Image description

IMG16.jpg

1.20 MB

Image description

IMG17.jpg

1.24 MB

Image description

IMG18.jpg

1.06 MB

Image description

IMG19.jpg

1.50 MB

Image description

IMG20.jpg

1.21 MB

Image description

IMG21.jpg

1.36 MB

Image description

IMG22.jpg

785.08 kB

Image description

IMG23.jpg

1.37 MB

Image description

IMG24.jpg

1.31 MB

Image description

IMG25.jpg

1.42 MB

Image description

IMG26.jpg

1.33 MB

Image description

IMG27.jpg

1.43 MB

Image description

IMG28.jpg

1.42 MB

Image description

IMG29.jpg

1.27 MB

Image description

IMG30.jpg

1.35 MB

Image description

IMG31.jpg

1.45 MB

Image description

IMG32.jpg

1.44 MB

Image description

IMG33.jpg

1.28 MB

Image description

IMG34.jpg

1.38 MB

Image description

IMG35.jpg

1.45 MB

Image description

IMG36.jpg

1.49 MB

Image description

IMG37.jpg

1.49 MB

Image description

IMG38.jpg

1.40 MB