+66 0539 42960
+66 0539 42988

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง "ความเข้าใจเบื้องต้นและข้อแนะนำในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับส่วนงาน"

วันที่ 15 มิถุนายน เวลา 13.00-16.00 น.

Image Description

By Administrator

2022-06-17 09:06:10 | 1 week ago
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด "ความเข้าใจเบื้องต้นและข้อแนะนำในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับส่วนงาน" สำหรับกลุ่มคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ สร้างการเรียนรู้และทำความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย ที่มหาวิทยาลัยและส่วนงานภายในต้องเข้าใจและนำไปปฏิบัติงานแก่องค์กรได้ให้ไปทิศทางเดียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Share:

Image description

IMG01.jpg

1.07 MB

Image description

IMG02.jpg

1.11 MB

Image description

IMG03.jpg

1.03 MB

Image description

IMG04.jpg

1.05 MB

Image description

IMG05.jpg

719.93 kB

Image description

IMG06.jpg

1.01 MB

Image description

IMG07.jpg

1.36 MB

Image description

IMG08.jpg

1.20 MB

Image description

IMG09.jpg

1.01 MB

Image description

IMG10.jpg

888.89 kB

Image description

IMG11.jpg

1.44 MB

Image description

IMG12.jpg

1.17 MB

Image description

IMG13.jpg

1.40 MB

Image description

IMG14.jpg

1.36 MB

Image description

IMG15.jpg

858.19 kB

Image description

IMG16.jpg

615.04 kB

Image description

IMG17.jpg

1.31 MB

Image description

IMG18.jpg

903.64 kB

Image description

IMG19.jpg

0.97 MB

Image description

IMG20.jpg

1.24 MB

Image description

IMG21.jpg

1.30 MB

Image description

IMG22.jpg

1.43 MB

Image description

IMG23.jpg

1.37 MB

Image description

IMG24.jpg

1.07 MB

Image description

IMG25.jpg

1.01 MB

Image description

IMG26.jpg

1.15 MB

Image description

IMG27.jpg

887.71 kB

Image description

IMG28.jpg

730.23 kB

Image description

IMG29.jpg

1.27 MB

Image description

IMG30.jpg

975.36 kB

Image description

IMG31.jpg

1.01 MB

Image description

IMG32.jpg

1.28 MB

Image description

IMG33.jpg

885.43 kB