+66 0539 42960
+66 0539 42988

“โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2565

Image Description

By Administrator

2022-06-08 09:16:07 | 2 weeks ago
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” รุ่นที่ 1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองและแก่องค์กรได้ ณ ห้องเรียน PSB 1310 ชั้น 3 อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ

ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายโดย
  1. คุณอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม”
  2. คุณอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต ภาค 5 บรรยายในหัวข้อ “ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต”
  3. คุณณัฐปกรณ์ ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สสร. บรรยายในหัวข้อ “ตัวแบบ STORNG กรณีศึกษาการร้องเรียนคดีปัญหาการทุจริตหรือการใช้อำนาจในทางมิชอบในสถาบันการศึกษา”
  4. คุณทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส บรรยายในหัวข้อกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้จากกรณีศึกษาและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นตาม ITA เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมระยะสั้นเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU ITA)Share:

Image description

IMG01.jpg

1.22 MB

Image description

IMG02.jpg

1.66 MB

Image description

IMG03.jpg

1.67 MB

Image description

IMG04.jpg

514.84 kB

Image description

IMG05.jpg

1.25 MB

Image description

IMG06.jpg

1.89 MB

Image description

IMG07.jpg

1.66 MB

Image description

IMG08.jpg

1.91 MB

Image description

IMG09.jpg

1.62 MB

Image description

IMG10.jpg

1.45 MB

Image description

IMG11.jpg

1.82 MB

Image description

IMG12.jpg

1.18 MB

Image description

IMG13.jpg

1.05 MB

Image description

IMG14.jpg

673.83 kB

Image description

IMG15.jpg

1.84 MB

Image description

IMG16.jpg

1.59 MB

Image description

IMG17.jpg

1.63 MB

Image description

IMG18.jpg

1.96 MB

Image description

IMG19.jpg

1.74 MB

Image description

IMG20.jpg

1.59 MB

Image description

IMG21.jpg

1.64 MB

Image description

IMG22.jpg

1.28 MB

Image description

IMG23.jpg

1.81 MB

Image description

IMG24.jpg

1.34 MB

Image description

IMG25.jpg

1.69 MB

Image description

IMG26.jpg

1.75 MB