+66 0539 42960
+66 0539 42988

UNESCO ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายภายใต้โครงการ UNITWIN/UNESCO Chairs Program

Image Description

By Administrator

2022-03-22 11:45:41 | 3 months ago

UNESCO ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเครือข่ายภายใต้โครงการ UNITWIN/UNESCO Chairs Program เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรม/โครงการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่อยู่ภายใต้กรอบ UNESCO ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารด้านล่าง
Share: