+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม “Technology Readiness Levels (TRL) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”


Image Description

By Administrator

2020-11-11 13:22:57 | 1 year ago

งานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐปประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Technology Readiness Levels (TRL) กับการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “รู้จัก TRL : การนำมาใช้และการต่อยอดงานวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และทรัพยากรบุคคล) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์คณะรัฐศาสตร์ฯ ทราบถึงความสำคัญและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Technology Readiness Levels (TRL) และเกิดเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI Challenges) คณาจารย์ที่สนใจโปรดตอบรับการเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://cmu.to/wRAyr ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
Share: