+66 0539 42960
+66 0539 42988

การขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Image Description

By Administrator

2022-03-28 14:49:36 | 2 months ago

สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอนำส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 2/2565 (เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) และเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Page Charge) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มาดังแนบ
Share:

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-มช.pdf


Size: 307.43 kB

ดาวน์โหลด

ใหม่ - ประกาศ มช เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และเงินสนับสนุนค่า Page Charge.pdf


Size: 136.38 kB

ดาวน์โหลด

Info-การขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และเงินสนับสนุนค่า Page Charge.pdf


Size: 277.40 kB

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน_ค่าตอบแทนตีพิมพ์-มช.doc


Size: 94.50 kB

ดาวน์โหลด

คู่มือการขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ-มช.pdf


Size: 1.88 MB

ดาวน์โหลด
Image description

Info-การขอรับเงินอุดหนุนตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และเงินสนับสนุนค่า Page Charge.png

564.95 kB