+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประกาศทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564


Image Description

By Administrator

2021-02-02 15:41:12 | 1 year ago

สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้ปรับแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ฉบับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เพื่อส่งเสริมและเอื้อประโยชน์ต่อการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังคงสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ โดยสนับสนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และภายหลังจากนำเสนอผลงานวิชาการแล้วผู้รับทุนสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI Web of Science (Core Collection) ได้

ทั้งนี้ สำหรับผู้ขอรับทุนรายใหม่ ให้อ้างอิงเงื่อนไขในการขอรับทุนจากประกาศฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ส่วนผู้รับทุนรายเดิมให้ส่งผลงานตามเงื่อนไขของประกาศฉบับเดิม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rac.oop.cmu.ac.th/RACNews/ShowRACNews.aspx?id1=25640006&id2=26
Share:

44 -- Fund -- ประกาศทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ.pdf


Size: 1.21 MB

ดาวน์โหลด