+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-13 17:22:22 | 11 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ แผนงานวิจัยด้านประยุกต์ขั้นต้นเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเป้า ดังนี้


1) การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโลจิสติกส์

2) การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

3) การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

4) การพัฒนาเทคโนโลยีความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ

5) การพัฒนาเทคโนโลยีอาหารแห่งอนาคต

6) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Innovative house)

7) การพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

8) การพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

9) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

10) การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9471 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

**โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอขอรับทุนให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
Share:

288 - ข้อเสนอด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 2565.pdf


Size: 515.39 kB

ดาวน์โหลด

288 - ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565.pdf


Size: 1.65 MB

ดาวน์โหลด