+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-13 17:26:15 | 11 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการเกษตร ดังนี้

1) แผนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชสำคัญมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการของประเทศ

1.1) การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

1.2) การพัฒนานวัตกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

1.3) การวิจัยมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ตามนโยบาย BCG economy ** ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9469 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.

**โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.)

ผู้ที่ประสงค์จะยื่นเสนอขอรับทุนให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป
Share:

292 - ข้อเสนอด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 2565.pdf


Size: 479.02 kB

ดาวน์โหลด

292 - ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2565.pdf


Size: 1.65 MB

ดาวน์โหลด