+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565


Image Description

By Administrator

2021-07-13 17:30:12 | 11 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและเสริมสร้างเกียรติภูมิ บุคลากร และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากำลังคน ยกระดับสถาบันความรู้ และระบบนิเวศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ใน 4 แผนงานหลัก ที่เป็นไปตามขั้นบันไดอาชีพนักวิจัย ดังนี้


1. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นเยาว์ ประกอบด้วย

1.1 ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1.2 โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

1.3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 24

2. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย

2.1 ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

2.2 ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม

3. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง ประกอบด้วย

3.1 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

3.2 ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง

4. การพัฒนาและส่งเสริมนักวิจัยอาวุโส ประกอบด้วย

4.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)   

4.2 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น


ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. **โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.ด้วย 

     ผู้ที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการโดยตรงผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) โดยเลือกกลุ่มสาขาการวิจัยที่ต้องการขอรับการสนับสนุน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนด และยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะข้อเสนอโครงการเป็น “แหล่งทุนได้รับข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว)” รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

     ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอสมัครรับทุนทุกประเภท ให้จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น

    กรณีทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน จะต้องจัดทำหนังสือยืนยันความรับผิดชอบ และการร่วมสมทบ (matching fund) ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารแนบ 1) ประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการด้วย หากไม่ดำเนินการ จะถือว่าผู้สมัครหรือส่วนงานต้นสังกัดยินดีเป็นผู้ร่วมทุนเต็มจำนวน โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบการร่วมทุน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://1th.me/Jy5a3?source=qr หรือ QR code
Share:

ปชส.ทุนสร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัย และเสริมสร้างเกียรติภูมิ 2565.pdf


Size: 0.97 MB

ดาวน์โหลด

4.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส).pdf


Size: 1.27 MB

ดาวน์โหลด