+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY 2022)


Image Description

By Administrator

2021-07-30 12:39:26 | 10 months ago

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2565 (FY 2022) โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ถึง 8 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. **โดยนักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องกดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมในระบบ nriis ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น. เท่านั้น (มหาวิทยาลัยกดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18.00 น.) ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ทาง https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9487

ผู้ที่สนใจยื่นเสนอขอรับทุนขอความกรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครรับทุน, ข้อเสนอโครงการ, แบบหนังสือนำส่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด ส่งมายังสำนักงานบริหารงานวิจัย เพื่อประกอบการออกหนังสือนำส่งถึงแหล่งทุน (แหล่งทุนกำหนดให้แนบหนังสือนำส่งจากมหาวิทยาลัยในระบบด้วย) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 (เวลาราชการ) พร้อมทั้งแนบหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการ เพื่อประกอบการกดรับรองข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS ต่อไป

Share: