+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม


Image Description

By Administrator

2022-01-06 10:01:57 | 5 months ago

ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม (จำนวน 6 โครงการ) โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้ ตามหนังสือที่ อว6001/ว14699 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ประกาศขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการรวมทั้งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund 
Share:

516 -- Fund -- ข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย ด้านสิ่งแวดล้อม (สวทช.).pdf


Size: 2.84 MB

ดาวน์โหลด