+66 0539 42960
+66 0539 42988

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ 2 แผนงาน


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:09:56 | 3 months ago

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ 2 แผนงาน ได้แก่ 1. แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย โดยสามารถยื่นข้อเสนอผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ทางเว็บไซต์ nriis.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้น

เนื่องจากระบบกำหนดให้มหาวิทยาลัยทำการรับรองข้อเสนอ โครงการวิจัยฯ ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11534 

อนึ่ง หากประสงค์ยื่นขอสมัครรับทุนดังกล่าว จะต้องทำเรื่องแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด มายังมหาวิทยาลัยเพื่อทราบภายในวันที่ 30 มีนาคม 2565 (เวลาราชการ) เพื่อเป็นเอกสารประกอบการกดรับรองต่อไป
Share:

67 -- Fund -- ข้อเสนอโครงการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.).pdf


Size: 527.26 kB

ดาวน์โหลด