+66 0539 42960
+66 0539 42988

ทุนวิจัย Research-in-Residence Fellowships ณ University of Passau


Image Description

By Administrator

2022-03-03 15:36:01 | 3 months ago

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย Research-in-Residence Fellowships ณ University of Passau สำหรับนักวิจัยหรือผู้สนใจทำวิจัยในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1) Europe and Global Transformation

2) Migration, Sustainable Development and Just Order

3) Digitalisation, Networked Society and (Internet) Cultures

หรืออื่น ๆ เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยมีกำหนดปิดรับสมัครครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565 และครั้งที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขทุน เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/ldkS2 และส่งเอกสารการสมัครทาง Email picais@uni-passau.de ภายในวันที่กำหนดข้างต้น
Share: