+66 0539 42960
+66 0539 42988

ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

Image Description

By Administrator

2022-03-03 16:07:28 | 3 months ago

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3/2565 (ทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จึงได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 นั้น

ในการนี้ ผู้ที่สนใจประสงค์ขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มของสำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ สบว. ได้ทาง https://ora.oou.cmu.ac.th/เปิดรับข้อเสนอโครงการว-2/

     1. ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง Google Form ตามลิ้งค์เว็บ https://cmu.to/9aIib หรือ QR Code ดังแนบ

        a. แนบข้อเสนอโครงการวิจัย (Word file)

        b. แนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการจากนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor) (PDF file)

        ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

     2. แจ้งความประสงค์ขอรับทุน พร้อมแนบหนังสือรับรองการยื่นข้อเสนอข้อเสนอโครงการฯ มายังงานบริหารงานวิจัยและบริการวิจัย (คุณรภัทรา เบอร์ 053-942985) ภายในวันที่ 6 เมษายน 2565 เพื่อจะได้เสนอเรื่องไปยัง สบว. ภายในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 ต่อไป
Share:

93 -- Fund -- ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช ประจำปี 2565.pdf


Size: 41.66 kB

ดาวน์โหลด

ประกาศ มช. ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนนักวิจัยร่นใหม่ มช. (2565).pdf


Size: 153.77 kB

ดาวน์โหลด

หนังสือรับรอง นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2565.docx


Size: 72.32 kB

ดาวน์โหลด
Image description

Poster ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2565.jpg

385.16 kB