+66 0539 42960
+66 0539 42988

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:39:08 | 4 months ago

สมาคมส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 9-11 มีนาคม 2565

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม วันที่ 17-18 มีนาคม 2565

3. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 24-25 มีนาคม 2565

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (PMU) วันที่ 21-22 เมษายน 2565

โดยทุกหลักสูตรจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom และมีค่าลงทะเบียนในการอบรม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rpa.or.th
Share:

31 -- Con -- หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ในปี 2565.pdf


Size: 38.88 kB

ดาวน์โหลด