+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6


Image Description

By Administrator

2022-03-23 15:00:59 | 3 months ago

ภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย ๖ สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์ ขอบเขต และขีดจำกัด: การก้าวข้าม (?) สู่ทางออกใหม่ของรัฐ” ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://psl.polsci-law.buu.ac.th/psparn2022
Share:

104 -- Con -- ประชุมวิชาการโครงการเครือข่ายการศึกษา PSPARN ครั้งที่ 6.pdf


Size: 1.54 MB

ดาวน์โหลด