+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”


Image Description

By Administrator

2021-08-20 15:40:37 | 10 months ago

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/hssnsru/index (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

Share:

343 -- Oth -- วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์.pdf


Size: 410.88 kB

ดาวน์โหลด