+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับผลงานวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “Journal of Information and Learning”


Image Description

By Administrator

2021-08-20 15:41:45 | 10 months ago

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับผลงานวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการและบริการสารสนเทศ การรู้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนรู้ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “Journal of Information and Learning” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยาน-ธันวาคม) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so04/tci-thaijo.org/index.php/jil (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 1)
Share: