+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับพิจารณาบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร HR intelligence


Image Description

By Administrator

2021-08-31 09:33:25 | 9 months ago

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับพิจารณาบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร HR intelligence ซึ่งมีกำหนดออก 2 ฉบับ/ปี ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hri/about (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
Share: