+66 0539 42960
+66 0539 42988

แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


Image Description

By Administrator

2021-09-06 10:04:13 | 9 months ago

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแจ้งแนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดยสามารถดำเนินการค้นหาข้อมูลได้ 2 แนวทาง ได้แก่

1) หน่วยงานของรัฐค้นหารายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาที่ www.consultant.pdmo.go.th 

2) หากไม่ปรากฎรายชื่อที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขางานที่จ้าง ให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์รายชื่อจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 73 พร้อมแนบขอบเขตรายละเอียดงาน (TOR) ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว เพื่อศูนย์ข้อมูลฯ จะได้พิจารณารายชื่อที่ปรึกษาที่สอดคล้องกับขอบเขต TOR (หากมี) ต่อไป

Share:

377 -- Oth -- แนวทางการขอรายชื่อที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ.pdf


Size: 533.76 kB

ดาวน์โหลด