+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่”


Image Description

By Administrator

2021-09-10 17:15:54 | 9 months ago

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับต้นฉบับบทความวิจัย บทความวิชาการ ทางด้านการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่” ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rusid.ict.up.ac.th/ (วารสารไม่อยู่ในฐาน TCI)
Share:

392 -- Oth -- วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่.pdf


Size: 1.13 MB

ดาวน์โหลด