+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ (Logo) สกสว.ใหม่


Image Description

By Administrator

2021-10-27 16:36:21 | 7 months ago

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดทำตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจำองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างอัตลักษณ์ใหม่ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร โดยได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ จึงขอความร่วมมือให้ใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) สกสว.ใหม่ ในการเผยแพร่ผลงานรูปแบบต่างๆ ตามเอกสารคู่มือการใช้งานตราสัญลักษณ์องค์กรได้ที่ https://www.tsri.or.th/th/about/๑๗/ตราสัญลักษณ์-สกสว ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกใช้รูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ได้ตามความเหมาะสม

Share:

448 -- Oth -- ตราสัญลักษณ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.pdf


Size: 261.97 kB

ดาวน์โหลด