+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารรังสิตสารสนเทศ”


Image Description

By Administrator

2022-01-06 10:03:08 | 5 months ago

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน “วารสารรังสิตสารสนเทศ” โดยมีกำหนดจัดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rilj.rsu.ac.th (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
Share: