+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Image Description

By Administrator

2022-01-06 10:09:21 | 5 months ago

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ดังนี้

1) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

3) วารสารสาระคาม (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)

4)วารสาร Science Technology and Engineering Journal (STEJ) (วารสารไม่อยู่ในฐาน TCI)

5) วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน (Community University Engagement Journal) (วารสารไม่อยู่ในฐาน TCI)

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/
Share:

5 -- Oth -- วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.pdf


Size: 146.73 kB

ดาวน์โหลด