+66 0539 42960
+66 0539 42988

รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ของโครงการวิจัย หัวข้อ “พลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน”


Image Description

By Administrator

2022-01-28 17:44:13 | 4 months ago

จังหวัดเชียงใหม่ ขอนำส่งรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ของโครงการวิจัย หัวข้อ “พลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” ซึ่งมีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มายังทุกท่านเพื่อเป็นข้อมูลดังแนบ
Share:

45 -- Oth -- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัย พลวัตของ Supply Chain ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง.pdf


Size: 1.32 MB

ดาวน์โหลด