+66 0539 42960
+66 0539 42988

ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพบทความ วารสารสุทธิปริทัศน์


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:10:58 | 3 months ago

วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพบทความ โดยกำหยดให้มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ อย่างน้อย 3 คน จากหลากหลายสถาบัน และปรับค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ ตั้งแต่วารสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2565) เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal (วารสารอยู่ในฐาน TCI กลุ่ม 2)
Share:

60 -- Oth -- ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงวารสารสุทธิปริทัศน์.pdf


Size: 1.26 MB

ดาวน์โหลด