+66 0539 42960
+66 0539 42988

วิธีการสืบค้นค่าควอไทล์ของวารสารในฐาน Web of Science


Image Description

By Administrator

2022-02-28 10:11:41 | 3 months ago

ตามที่ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บอกรับฐานข้อมูล จำนวน 8 ฐานข้อมูล ทั้งนี้ ไม่รวมฐานข้อมูล Web of Science จึงทำให้ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถสืบค้นบทความในฐานข้อมูล Web of Science ในรูปแบบเดิม และสำนักงานบริหารงานวิจัยได้จัดทำคู่มือสำหรับสืบค้นข้อมูลนักวิจัยในฐานข้อมูล แต่ ณ ปัจจุบัน ไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.webofknowledge.com ได้แล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว.) จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ยังสามารถสืบค้นค่าควอไทล์ของวารสารในฐาน Web of Science ได้ทาง https://jcr.clarivate.com/ เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้บอกรับสมาชิกของฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR) โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสืบค้นค่าควอไทล์ได้ทางเว็บไซต์ของสบว. https://ora.oou.cmu.ac.th/webofscience/ 
Share:

68 -- Oth -- การสืบค้นค่าควอไทล์ฐานข้อมูล Journal Citation Reports (JCR).pdf


Size: 321.19 kB

ดาวน์โหลด